ساعتی قبل بر اثر تله انفجاری به کار گذاشته شده توسط اشرار در مرز «پیشین»، گروهبانیکم «علیرضا دهمرده» به درجه رفیع شهادت رسید.