فریبا نظری پورکیایی  در ادامه با انتقاد از  فضای اخبار منفی در جامعه و تأثیر آن بر متولیان مسائل ادامه داد: نیاز است مدیران در مصاحبه هایشان با رسانه ها، تعابیری به کار ببرند که در دست به دست شدن رسانه ای درون و برون کشور به شکل منفی به کار نرود.

مشاور وزیر کشور  افزود: با مشکل وجود ساختارهای موازی و در هم تنیده که متولی یک جامعه هدف هستند، مواجهیم و از ابتدای حضورم در وزارت کشور به عنوان مشاور وزیر مطرح کردم که مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری ها حق ندارند در اجرای اموری که متولی مشخصی دارد وارد شوند.

نظری پورکیایی در ادامه سخنانش با بیان اینکه برخی از مدیران نا آگاهی نسبت به قوانین دارند تصریح کرد: ما مدیران در هر منصبی هستیم اگر اطلاعات کافی نسبت به موضوعی نداریم،اظهار نظر نکنیم.

وی مطالعات اکتشافی و اجرای پایلوت طرح ها را قبل از اجرا در ابعاد ملی  ضروری دانست و تأکید کرد: طرح ملی گفت و گوی خانواده را با این نگاه که گفت و گوی اعضای خانواده ها در کشور به کمتر از نیم ساعت رسیده است، در دستور کار داریم.