به بهانه اظهار نظرهای "ضرغامی" در مسائل مختلف، خصوصا پیشگویی او در مورد جشنواره کن: گفته بودم که هر طوری شده یک جایزه به جعفر پناهی می دهند...!

 

آدم خوش به حال ضرغامی

 

چهره خوب سال ضرغامی

صاحب ایده های فرهنگی

دشمن ابتذال ضرغامی

در نگاهش نمی کند فرقی

روسری یا که شال، ضرغامی

در فضای مجاز می چرخد

فارغ و بی ملال ضرغامی

می خورد در زمان بیماری

صبح و شب پرتغال ضرغامی

اطلاعات کاملی دارد

از خواص بلال ضرغامی

مطلع از وقایع دنیا

همچو بادِ شمال ضرغامی

در خصوص تمام موضوعات

می کند قیل و قال ضرغامی

فی المثل در امور ترکیه

در خصوص "کمال"، ضرغامی

یا که در مورد کلیسا و

اسقف و کاردینال، ضرغامی

یا که در مورد دموکراسی

مبحث لیبرال، ضرغامی

از رفیقان دولتی هر جا

می کند هی سوال ضرغامی

انتقادات جالبی دارد

از همین اشتغال ضرغامی

نوع رفتار او شده انگار

مثل یک رادیکال، ضرغامی

می رود توی مجمع "جمنا"

اندکی بی خیال ضرغامی

رفته بوده به منزل "محمود"

عاشق اتصال ضرغامی!

می کند پیشگویی و دائم

می دهد احتمال ضرغامی

سینما که تخصص اصلی است

بالاخص دیجیتال، ضرغامی!

صاحب سبک گشته گویی در

حوزه ارتجال ضرغامی

باطنش را که من نمی دانم

ظاهرا بی زوال ضرغامی

هم ردیفش کسی نمی بینم

یکه و بی مثال ضرغامی

 

 

مجید مرسلی