شکراله حاجی‌وند گفت: در حال حاضر عملکرد گردو در ایران ۱.۵ تا ۲.۵ تن در هکتار است.

وی با بیان این که سرشاخه کاری گردو به منظور اصلاح و نوسازی باغات از سال گذشته در کشور آغاز شده است، اظهار داشت: برای تحقق این هدف، باغات مادری گردو در همدان و کرمانشاه برای دستیابی به اندام تکثیری در سطح ۲۰ هکتار در این استان ها احداث شد.

حاجی وند افزود: در استان های خراسان رضوی، اردبیل و کردستان باغات مادری تامین کننده اندام تکثیری گردو نیز به میزان یک هکتار در هر یک از این استان ها احداث شده است.

وی تصریح کرد: سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت سرما و ارتقای سطح اقتصادی باغات گردو انجام می گیرد.

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی گفت: باغات گردو در ایران اغلب بذری هستند و از این رو عملکرد این باغات نسبت به میانگین جهانی کمتر است.

وی ادامه داد: در سرشاخه کاری، از ارقام تجاری که عملکرد بالایی دارند و در برابر تنش های اقلیمی نسبت به ارقام بذری، مقاوم ترند استفاده می شود.

حاجی‌وند در عین حال اذعان داشت: ما از ارقام بومی کشور نیز در بعضی استان های کشور استفاده می کنیم.

وی از برنامه‌ریزی برای اصلاح و نوسازی ۱۰ هزار هکتار از باغات گردو در کشور در سال ۹۷ خبر داد و گفت: عمده اصلاح و نوسازی شامل مدیریت کف باغ و سرشاخه کاری است.

مدیرکل ‌دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی تصریح کرد: در سال ۹۷ نزدیک به ۲ هزار هکتار توسعه باغات گردو در کشور خواهیم داشت که به طور عمده جایگزین باغات درجه ۳ می‌شوند.

وی سطح باغات گردو در کشور را ۱۵۷ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح در سال ۹۲ حدود ۲۶۰ هزار تن گردو تولید شد.

حاجی‌وند سطح باغات گردو در جهان را ۱.۲ میلیون هکتار و میزان تولید را ۳ میلیون تن عنوان کرد.

وی اظهار داشت: ایران از نظر سطح کشت باغات گردو مقام دوم و به لحاظ تولید مقام سوم جهان را در اختیار دارد.

حاجی‌وند تصریح کرد: چین با ۴۲۵ هزار هکتار و آمریکا با ۱۱۰ هزار هکتار به ترتیب رتبه های نخست و سوم را به لحاظ سطح زیر کشت به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: چین با تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن و آمریکا ۵۱۸ تن گردو در جایگاه نخست و دوم تولید هستند.