ضیاء الاسدی مسئول دفتر سیاسی جریان صدر وجود هرگونه رابطه محرمانه با عربستان را خارج از دیدارهای علنی را تکذیب و در عین حال بر روابط ثابت این جریان با ایران تاکید کرد.

برپایه این گزارش، الاسدی در بیانیه خود ثامر السبهان وزیر مشاور سعودی را فردی "شتاب زده" توصیف کرد که "نمی داند هرگونه دخالت در امور داخلی عراق بَد خواهد بود"

وی تاکید کرد: موضع مقتدی صدر شناخته شده است و او هرگز اجازه نخواهد داد که از عراق به عنوان سکویی برای حمله به هریک از کشورهای همجوار استفاده شود.

الاسدی تاکید کرد: جریان صدر و شرکای آن هرگز به تمایلات آمریکا یا غیر از آن تن نخواهند داد.

وی همچنین تاکید کرد: جریان صدر "به هیچ خواست و اراده خارجی خواه آمریکایی باشد یا غیر از آن تن نخواهد داد".

الاسدی حضور آمریکا در عراق را "مردود و خارج از حضور نمایندگی دیپلماتیک" دانست.