حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: اعاده دادرسی حق طبیعی و قانونی موکل است و با استناد به بندهای ج و چ ماده ٤٧٤ از قانون آیین دادرسی کیفری در شش صفحه و در دو بخش ایرادات شکلی و ماهوی تقدیم دبیرخانه دیوان عالی کشور شد.

وی افزود: امیدوارم قضات دانشمند و فاضل دیوان عالی کشور ایران با مداقه در دلایل و مستندات قانونی، موجبات نقض حکم بغی موکل را فراهم کنند.

رامین حسین پناهی در تاریخ ١٣٩٦/٤/٢  در شهر سنندج دستگیر و در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی محکوم به اعدام محکوم شد. رای پرونده حسین‌پناهی در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور تایید شده است.