در پی فوران آتشفشان هاوایی مردم با هشدارهای جدیدی در مورد انتشار گازهای سمی حاصل از مواد مذاب روبرو شدند.

عکس/ هشدار نشت گازهای سمی در هاوایی

 

عکس/ هشدار نشت گازهای سمی در هاوایی

 

عکس/ هشدار نشت گازهای سمی در هاوایی