اشتیاق واهی برخی هموطنان در سودای مهاجرت به غرب، مجال سوءاستفاده از آنان را برای باندهای کثیف مافیایی فراهم ساخته است.

در سال‌های اخیر، مجموعه‌های تبشیری مسیحی نیز در این زمینه فعال شده‌اند و از طریق کشیش‌های فارسی‌زبان خود، ایرانیان مهاجر را -به‌ویژه در ترکیه- به دام می‌اندازند.

قربانیان این توطئه مخوف، با وعده پذیرش پناهندگی و برخورداری از شانس زندگی مرفّه، فریب نمایندگان کلیسا و تلویزیون‌های مسیحی را می‌خورند و متأسفانه علاوه بر از دست دادن دین، دارایی‌هایشان نیز توسط کشیش‌های کلاهبردار به تاراج می‌رود.

بسیاری از فریب‌خوردگان شبکه‌های جذب مسیحی، در این مسیر گرفتار کارتل‌های قاچاق انسان می‌شوند و جان خود را در این قمار دوسرباخت از دست می‌دهند.

این گزارش، روایتی است ناگوار از بلایی که تلویزیون‌های فارسی‌زبانِ مروّج مسیحیت، در ترکیه بر سر مهاجران ایرانی می‌آورند.