مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه در این نشست، پیش نویس بیانیه پایانی نهمین کنفرانس بین المللی صلح سوریه را نهایی کرده، زمان و مکان برگزاری جلسه سوم کارگروه ویژه تبادل بازداشت شدگان و مفقودین و اجلاس بعدی کنفرانس بین المللی آستانه را مشخص کردند.

بر اساس این گزارش دور اول مذاکرات سه جانبه نمایندگان عالی کشورهای ضامن روند آستانه در روز گذشته برگزار شده بود .