ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار از لندن گفت: «موضع ما موضع عزم و وحدت و اراده برای زنده نگاه داشتن این توافق است. خروج آمریکا از این توافق به معنای بی اعتباری این توافق بین المللی نیست.»

لودریان افزود: «ما در این توافق می مانیم و می خواهیم مادامی که ایران به آن احترام می گذارد آن را زنده نگه داریم.» وی این توافق را یک توافق برد-برد نامید و گفت: «موضع ما با موضع آلمان متحد است.»

بوریس جانسون همتای انگلیسی وی نیز گفت: «انگلیس و فرانسه برای حفظ ذات توافق هسته ای ایران مصمم هستند.» وی گفت: «فردا در بروکسل قرار است گفتگویی داشته باشیم درباره کاری که می توانیم برای کمک به شرکتهای انگلیسی بکنیم و به شرکتهای اتحادیه اروپا کمک کنیم اعتماد داشته باشند که هنوز هم می توانند دادوستد کنند. من نمی خواهم تظاهر کنم این کار راحتی است اما مصمم هستم این کار را انجام دهم. این حیاتی است که ما به تعامل با آمریکا ادامه دهیم.»