نام برنده فاش نشده اما مردی است در دهه چهل زندگی و در سیدنی زندگی می‌کند. او با پول بادآورده یک ماشین اسپرت برای خودش خریده اما قصد دارد مابقی آن را سرمایه‌گذاری کند.