آسوشیتدپرس گزارش داد، وی افزود: من او را در یک برنامه دیدم و بعد از سه دقیقه تماشا گفتم امکان ندارد کری بتواند از پس مذاکره با این مرد برآید. بعدها دیدم همینطور هم شد.