متن توئیت مهاجرانی و احمد توکلی به شرح زیر است:

18-5-11-14147photo_2018-05-11_13-57-21_edited

18-5-11-14115photo_2018-05-11_13-57-09_edited