بی بی سی گزارش داد، امام مسجد به دلیل جراحت ناشی از بریدن گلویش کشته شده است.

این مسجد بعد از حمله با بمب بنزینی به آتش کشیده شده است.