کرملین از اسرائیل و ایران خواست تا تشدید تنش را متوقف کنند.

کرملین همچنین از اسرائیل و ایران خواست تا خویشتندار بوده و تنش‌ها را فقط از راه‌های دیپلماتیک آرام کنند.