دیوان عالی پاکستان با بررسی پرونده مدارک جعلی خلبانی از «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر این کشور درخواست کرد با حضور در دادگاه در این زمینه پاسخگو باشد.

در بیانیه دادگاه آمده است: شاهد خاقان عباسی نه عنوان نخست وزیر بلکه به عنوان مالک شرکت هواپیمایی خصوصی ایر بلو با مدرک جعلی خلبانی باید پاسخگو باشد.

بر اساس بیانیه دادگاه، مالک شرکت ایر بلو باید پاسخ بدهد که چند نفر با مدرک جعلی خلبانی در این شرکت استخدام هستند.

مالکان شرکت‌های هواپیمایی خصوصی پاکستان از جمله شاهین ایر، سیرین ایر و ایر بلو باید روز ۱۲ می در دادگاه کراچی حاضر و درباره مدارک جعلی خلبانی توضیح دهند.

طبق گزارش دیوان عالی پاکستان بیش از ۲۴ خلبان در شرکت‌های هواپیمایی خصوصی پاکستان مشغول به کار هستند که با مدارک جعلی استخدام شده‌اند.

دیوان عالی پاکستان اعلام کرد مدارک خلبانی را از سال ۱۹۷۸ به بعد مورد بازبینی قرار می‌دهد.