محمد علی طاهری بنیان گذار عرفان حلقه، با وثیقه‌ی ۴۰۰ میلیون تومانی برای بیش از چهار روز به مرخصی آمده است.