چولا در اعترافات خود گفت پنج دانش آموز از همکلاسی هایش را در کالیفرنیا استخدام کرد تا مواد مخدر را از مکزیک تحویل بگیرند و با قورت دادنشان و گاهی عمل جراحی در بدنشان جاساز و به ایالت متحده آمریکا بیاورند، و گاهی باید قاچاق انسان و اعضای بدنشان را هم انجام بدهند.

او در روز دوشنبه با همکلاسی هایش در یک عملیات حمل متامفتامین و قاچاق اعضا بدن انسان از مکزیک به آمریکا دستگیر و دادگاه آنها به زودی تشکیل خواهد شد.