انتخابات پارلمانی لبنان در ۱۶ اردیبهشت‌ماه برگزار شد و اسامی نامزدهای برنده ۱۵ حوزه انتخاباتی به صورت رسمی از جانب وزارت کشور لبنان اعلام شد 

بر اساس گزارش سایت رسمی وزارت اطلاع‌رسانی لبنان، نحوه تقسیم کرسی‌ها میان ائتلاف‌های مختلف در پارلمان آینده به شرح زیر است:

ائتلاف «تکتل لبنان القوی» یا همان ائتلاف «العهد» : 29 کرسی

شامل 20 کرسی از جریان ملی آزاد (وابسته به میشل عون) و حزب «طاشناق» و متحدان آنها.

اسامی نامزدهای برنده: « مصطفى علی حسین، اسعد درغام، میشال معوض، جورج عطاالله، جبران باسیل، سلیم عون، میشال ضاهر، ایلی الفرزلی، نقولا الصحناوی، انطوان بانو، سیزار ابی خلیل، فرید البستانی، ماریو عون، الان عون، حکمت دیب، ادکار معلوف، الیاس بو صعب، ابراهیم کنعان، روجیه عازار، نعمه افرام، شامل روکز، سیمون ابی رمیا، ادغار طرابلسی، زیاد اسود، سلیم خوری، هاغوب ترزیان، الکسی ماطوسیان، هاغوب بقرادونیان، طلال ارسلان».

المستقبل: 20 کرسی

اسامی نامزدهای برنده : «ولید البعرینی، محمد سلیمان، طارق المرعبی، هادی حبیش، محمد کباره، سمیر الجسر، دیما جمالی، عثمان علم الدین، سامی فتفت، محمد الحجار، بهیه الحریری، سعد الحریری، نهاد المشنوق، تمام سلام، رلى الطبش جارودی، نزیه نجم، بکر الحجیری، محمد القرعاوی، عاصم عراجی، هنری شدید».

القوات‌البنانیه (وابسته به سمیر جعجع): 14 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده: «وهبه قاطیشا، ستریدا جعجع، جوزیف اسحق، فادی سعد، انیس نصار، جورج عدوان، بیار بو عاصی، ادی ابی اللمع، شوقی الدکاش، زیاد حواط، عماد واکیم، انطوان حبشی، جورج عقیص، قیصر المعلوف».

 جنبش امل (وابسته به نبیه بری): 16 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده: «نبیه بری، علی عسیران، میشال موسى، عنایه عز الدین، محمد خواجه، غازی زعیتر، محمد نصرالله، علی خریس، علی بزی، ایوب حمید، یاسین جابر، هانی قبیسی، قاسم هاشم، علی حسن خلیل، انور الخلیل، فادی علامه».

حزب الله: 13 کرسی

اسامی نامزدهای برنده: «انور جمعه، ابراهیم الموسوی، الولید السکریه، حسین الحاج حسن، علی المقداد، ایهاب حماده، امین شری، حسین جشی، نواف الموسوی، علی عمار، علی فیاض، محمد رعد، حسن فضل الله».

 حزب الاشتراکی التقدمی (وابسته به ولید جنبلاط): 9 کرسی

اسامی نامزدهای برنده: «بلال عبدالله، هادی ابو الحسن، فیصل الصایغ، وائل ابو فاعور، مروان حماده، تیمور جنبلاط، نعمه طعمه، اکرم شهیب، هنری حلو».

حزب «نجیب میقاتی و متحدان»: 4 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده: «نجیب میقاتی، جان عبید، نقولا نحاس، علی درویش.»

 "حزب سوری ملی سوسیالیست": 3 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده: «سلیم سعاده، البیر منصور، اسعد حردان.»

جریان  «المرده» (وابسته به فرنجیه): 3 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده : «طونی فرنجیه، اسطفان الدویهی، فایز غصن».

 حزب «الکتائب» (وابسته به سامی الجمیل): 3 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده : «سامی الجمیل، الیاس حنکش، ندیم الجمیل».

مستقل‌های 8 مارس: 8 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده: «فیصل کرامی، جهاد الصمد، عبد الرحیم مراد، جمیل السید، ادی دمرجیان، اسامه سعد، ابراهیم عازار، فرید هیکل الخازن».

 «الاحباش»: 1 کرسی

 نامزد برنده: «عدنان طرابلسی».

مستقل‌ها: 4 کرسی

 اسامی نامزدهای برنده: «جان طالوزیان، فؤاد مخزومی، مصطفى الحسینی، میشال المر».

«کلنا وطنی»: 1 کرسی

نامزد برنده: «پولا یعقوبیان».

* * *

میزان مشارکت مردم لبنان در انتخابات برگزار شده 49.20 درصد اعلام شد و باید دید نمایندگانی که مردم به پارلمان فرستاده‌اند سیر تصمیم‌گیری‌های آینده این کشور را به چه سمتی هدایت می‌کنند.

اسامی نامزدهای برنده:

حوزه شمال اول

عکار

ولید البعرینی (سنی)

محمد سلیمان (سنی)

طارق المرعبی (سنی)

خضر حبیب (علوی)

هادی حبیش (مارونی)

وهبه قاطیشا (مسیحی ارتدوکس)

اسعد درغام (مسیحی ارتدوکس)

حوزه شمال دوم

طرابلس

نجیب میقاتی (سنی)

محمد کباره (سنی)

سمیر الجسر (سنی)

دیما جمالی (سنی)

فیصل کرامید (سنی)

علی درویش (علوی)

جان عبید (مارونی)

نقولا نحاس (مسیحی ارتدوکس)

المنیه - الضنیه

عثمان علم الدین (سنی)

سامی فتفت (سنی)

جهاد

 حوزه شمال سوم

زغرتا

طونی فرنجیه (مارونی)

اسطفان دویهی (مارونی)

میشال معوض (مارونی)

بشری

ستریدا جعجع (مارونی)

جوزیف اسحق (مارونی)

الکوره

جورج عطالله (مسیحی ارتدوکس)

فایز غصن (مسیحی ارتدوکس)

سلیم سعاده (مسیحی ارتدوکس)

البترون

جبران باسیل (مارونی)

فادی سعد (مارونی)

حوزه بقاع اول

زحله

عاصم عراجی (سنی)

انور جمعه (شیعی)

سلیم عون (مارونی)

میشال ضاهر (مسیحی کاتولیک)

جورج عقیص (مسیحی کاتولیک)

قیصر المعلوف (مسیحی ارتدوکس)

ادی دمرجیان (مسیحی ارتدوکس)

حوزه بقاع دوم

راشیا والبقاع الغربی

عبد الرحیم مراد (سنی)

محمد القرعاوی (سنی)

محمد نصرالله (شیعی)

وائل ابو فاعور (درزی)

هنری شدید (مارونی)

ایلی الفرزلی (مسیحی ارتدوکس)

حوزه بقاع سوم

بعلبک الهرمل

الولید السکریه (سنی)

جمیل السید (شیعی)

ابراهیم الموسوی (شیعی)

حسین الحاج حسن (شیعی)

غازی زعیتر (شیعی)

علی المقداد (شیعی)

ایهاب حماده (شیعی)

انطوان حبشی (مارونی)

البیر منصور (مسیحی کاتولیک)

بکر الحجیری (سنی)

حوزه بیروت اول

بیروت: الاشرفیه- الرمیل - المدور - الصیفی

ندیم الجمیل (مارونی)

نقولا الصحناوی (مسیحی کاتولیک)

عماد واکیم (مسیحی ارتدوکس)

بولا یعقوبیان (مسیحی ارتدوکس)

هاغوب ترزیان (مسیحی ارتدوکس)

الکسی ماطوسیان (مسیحی ارتدوکس)

جان طالوزیان (مسیحی کاتولیک)

انطوان بانو (اقلیات)

حوزه بیروت دوم:

راس بیروت - عین المریسه - میناء الحصن - زقاق البلاط - المزرعه - المصیطبه - المرفا - الباشوره

سعد الحریری (سنی)

نهاد المشنوق (سنی)

تمام سلام (سنی)

رلى الطبش جارودی (سنی)

عدنان طرابلسی (سنی)

فؤاد مخزومی (سنی)

امین شری (شیعی)

محمد خواجه (شیعی)

فیصل الصایغ (درزی)

نزیه نجم (مسیحی ارتدوکس)

ادغار طرابلسی (انجیلی)

حوزه جنوب اول:

صیدا

اسامه سعد (سنی)

بهیه الحریری (سنی)

جزین

زیاد اسود (مارونی)

ابراهیم عازار (مارونی)

سلیم خوری (کاثولیک)

حوزه جنوب دوم

صور

نواف الموسوی (شیعی)

عنایه عز الدین (شیعی)

حسین جشی (شیعی)

علی خریس (شیعی)

قرى صیدا الزهرانی

نبیه بری (شیعی)

علی عسیران (شیعی)

میشال موسى (مسیحی کاتولیک)

حوزه جنوب سوم

بنت جبیل

حسین فضل الله (شیعی)

علی بزی (شیعی)

ایوب حمید (شیعی)

النبطیه

محمد رعد (شیعی)

یاسین جابر (شیعی)

هانی قبیسی (شیعی)

مرجعیون حاصبیا

قاسم هاشم (سنی)

علی حسن خلیل (شیعی)

علی فیاض (شیعی)

انور الخلیل (درزی)

اسعد حردان (مسیحی ارتدوکس)

حوزه جبل لبنان اول

جبیل

مصطفى الحسینی (شیعی)

زیاد حواط (مارونی)

سیمون ابی رمیا (مارونی)

کسروان

نعمه افرام (مارونی)

شامل روکز (مارونی)

شوقی الدکاش (مارونی)

فرید هیکل الخازن (مارونی)

روجیه عازار (مارونی)

حوزه جبل لبنان دوم:

المتن

سامی الجمیل (مارونی)

الیاس حنکش (مارونی)

ابراهیم کنعان (مارونی)

ادی ابی اللمع (مارونی)

ادکار معلوف (روم کاثولیک)

الیاس بو صعب (مسیحی ارتدوکس)

میشال المر (مسیحی ارتدوکس)

هاغوب بقرادونیان (مسیحی ارتدوکس)

حوزه جبل لبنان سوم:

بعبدا

فادی علامه (شیعی)

علی عمار (شیعی)

هادی ابو الحسن (درزی)

بیار بو عاصی (مارونی)

الان عون (مارونی)

حکمت دیب (مارونی)

حوزه جبل لبنان چهارم

الشوف

محمد الحجار (سنی)

بلال عبدالله (سنی)

مروان حماده (درزی)

تیمور جنبلاط (درزی)

جورج عدوان (مارونی)

فرید البستانی (مارونی)

ماریو عون (مارونی)

نعمه طعمه (مسیحی کاتولیک)

عالیه

اکرم شهیب (درزی)

طلال ارسلان (درزی)

هنری حلو (مارونی)

سیزار ابی خلیل (مارونی)

انیس نصار (مسیحی ارتدوکس)