احمد شجاعی در پاسخ به سوالی با اشاره به اینکه ۵۹ جسد از سرنشینان هواپیمای یاسوج شناسایی شده است، اظهار داشت: برای شناسایی این اجساد ۲۰۰ قطعه تحویل داده شده به پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه همه این قطعات را آزمایش انجام دادیم و از بین آنها ۵۹ نفر را شناسایی کردیم، تصریح کرد: در مورد مابقی سرنشینان هواپیمای یاسوج هیچ قطعه ای به دست نیامده است و اگر چیزی پیدا شود ما شناسایی خواهیم کرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با تاکید بر اینکه جسد ۲۲ نفر از سرنشینان این هواپیما هم تحویل داده شده است، افزود: در مورد مابقی قطعات شناسایی شده نیز هر کسی خواست به پزشکی قانونی مراجعه کند و ما آن را تحویل می دهیم.

شجاعی با اشاره به اینکه ما پیشنهاد داده ایم که ختم شناسایی اجساد اعلام شود و همه قطعات اجساد تحویل خانواده ها شود، یادآور شد: به هر روی تصمیم گیری در این خصوص به عهده مدیریت بحران است.