گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران بامداد چهارشنبه با تجمع در میدان آزادی نسبت به بدعهدی آمریکا در مورد برجام واکنش نشان دادند.

دانشجویان تهرانی در اعتراض به نقض عهد آمریکا با سردادن شعار مرگ بر آمریکا، مطالبه خود از دولت را مقابله به مثل درخروج از برجام، عدم اعتماد مجدد به طرفین اروپایی و .... اعلام کردند.

خروج آمریکا از برجام