قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

قیمت نفت در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه. 

ستونهای پایین تعداد معاملات نفتی‌ست.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت «نورثروپ گرومن» سازنده اسلحه و هواپیمای نظامی، در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت نظامی «ریتیان» در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت نظامی «لاکهید مارتین» در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.

قیمت نفت پس از برجام بدون ترامپ

ارزش سهام شرکت «بوئینگ» در یک ساعت قبل از سخنرانی ترامپ و یک ساعت بعد از آن.

وسط صفحه، ساعت ۲:۱۳ بعدازظهر، و دقیقا لحظه آغاز صحبت ترامپ در مورد خروج از برجامه.