ریانووستی گزارش داد، «الکساندر شرین» معاون اول کمیته دفاعی دومای روسیه اظهار داشت که آمریکا قادر نخواهد بود هیچ اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد، چرا که کشورهای دیگر از آن حمایت نخواهند کرد.

شرین گفت: من فکر می کنم که نه تنها روسیه بلکه هیچ کشور دیگری از این اقدام راضی نخواهد بود. هیچکس به این اقدام نیازی ندارد و هیچکس از آن پشتیبانی نمی کند.

وی افزود: بنابراین من مطمئن هستم که آمریکا نه اقدام نظامی، و نه اقدام دیگری نمی تواند علیه ایران انجام دهد.