خبرگزاری رویترز به نقل از معاونان کنگره:ترامپ از برجام خارج می شو د اما تا شش ماه تحریمها را بر نمی گرداند.