ریانووستی نوشت، این حادثه در شهر سائو پائولو، رخ داد و قرار بود عروس خانم با بالگرد مخصوص به مراسم بیاید، اما زمانیکه بالگرد به محل مراسم رسید به طور ناگهانی سقوط کرد و آتش گرفت.

خوشبختانه، در این حادثه به عروس جوان آسیبی نرسیده است، اما سه تن از همراهان وی مجروح شدند.

خوشبختانه مراسم عروسی پس از این حادثه طبق برنامه قبلی انجام شد و زوج خوشبخت به خانه بخت رفتند.