قاضی صلواتی در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی و حرم امام راحل پس از نشان دادن فیلمی از عملیات تروریستی گفت: متاسفانه فیلم ارسالی از محل حمله تروریستی مجلس از طریق تلگرام به مرکزیت داعش فرستاده شده است متاسفانه تلگرام محل امنی جهت اعمال گروهک تروریستی داعش، تبادل اطلاعات جابه‌جایی و انتقال مهمات و ورود تروریست‌ها به کشور بوده است.

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بر اساس این گزارش جلسه اول رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل ۸ اردیبهشت ماه برگزار و در آن کیفرخواست ۸ متهم از سوی نماینده دادستان قرائت شد.

در دومین جلسه که نهم اردیبهشت ماه برگزار شد، متهم ردیف اول به دفاع از خود پرداخت.

سومین جلسه دادگاه نیز دهم اردیبشهت ماه برگزار و به رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم اختصاص داشت.

چهارمین جلسه دادگاه نیز به اتهامات متهم ردیف سوم رسیدگی شد.

در پنجمین جلسه دادگاه نیز اتهامات متهم ردیف چهارم مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ششمین جلسه دادگاه نیز به اتهامات متهم ردیف پنجم و ششم رسیدگی شد.