این ایده کاملا از "محمود احمدی‌نژاد" گرته‌برداری شده است و توسط افرادی با تیپی همسان با او (از منظر روانی و رفتاری) اجرایی می‌شود. منتقدان اصیل دولت با توجه به شرایط داخلی و خارجی، تضعیف دولت را به ضرر نظام قلمداد می‌کنند و از طرفی تقویت آن را هم در تضاد با سیاست‌های جریانی خویش فرض می‌گیرند، لذا انفعال و خلا کنشی و جریانی آنان، فضا را برای منتقدانِ دست سوم مهیا کرده تا پا به میدان بگذارند. همسان شرایطی که در آغاز دهه هشتاد، آبادگران و شخص احمدی‌نژاد پا به عرصهٔ سیاسی گذاشت و به نام حذف رقیب، به جنگِ با اصولگرایان اصیل رفت و شورای شهر و شهرداری تهران را تصاحب و پس از آن نهاد ریاست جمهوری و دولت را فتح کرد.