وی عصر دوشنبه در سخنرانی که از شبکه تلویزیونی المنار پخش می شد با بیان این مطلب افزود: این دستاورد بزرگ برای رئیس جمهوری و دولت بود. این دستاوردی برای همه نیروهای سیاسی و اقشار ملت لبنان بود که همکاری کردند که انتخابات برگزار شود.

انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه 16 اردیبهشت برگزار شد. بر اساس آمار اولیه حزب الله و همپیمانانش توانسته اند بیش از نیمی از 128 کرسی پارلمان را بدست آورند.

نصرالله با اشاره به برگزاری انتخابات بر اساس الگوی «نسبیت» گفت: قانون نسبیت فرصت بزرگی برای بسیاری از قدرت های سیاسی و شخصیت ها است که شرکت کنند و سهم خود را بگیرند. باید این قانون را مورد نظر قرار دهیم و جایز نیست که بازگشت به گذشته داشته باشیم .قانون نسبی بهتر است و فرصت های واقعی می دهد.

وی تاکید کرد که نباید به قانون انتخابات مبتنی بر الگوی «اکثریت» برگردیم.