یکی از دلپذیرترین غذاهای یک مرد آفریقایی ذغال های گداخته است که قبل یا بعد از غذا به عنوان دسر میل می کند.