طرفداران حریری یک شتر و دو گوسفند را برای تبلیغات با اسپری به رنگ آبی، یعنی رنگ انتخاباتی حریری، درآوردند و به خیابان های شهر کشاندند.