خیابانی در بارسلون وجود دارد که مردم می توانند با قرار دادن پارچه و لباس های خود در سطح آن، نقوش زیادی را روی لباس های خود هک کنند.