المنار گزارش داد، انتخابات پارلمانی لبنان با بسته شدن درهای مراکز اخذ رأی، به پایان رسید و این در حالی است که برخی از رأی دهندگان همچنان داخل مراکز اخذ رأی برای کامل شدن رأی‌گیری حضور دارند.

خبرنگار المنار گزارش داد که میزان مشارکت در "بعلبک الهرمل" به ۵۸ درصد رسیده است و همچنان تعدادی از شهروندان برای رأی دادن داخل مراکز اخذ رأی به سر می‌برند.

وی گفت که میزان مشارکت در انتخابات در منطقه "البقاع الغربی – راشیا به ۴۰.۹ درصد و در منطقه "زحله" به بیش از ۴۰ درصد رسید.

همچنین میزان مشارکت در حوزه جنوب سوم به ۴۹.۲۳ درصد، جنوب دوم به ۴۸.۴۸ درصد، و در روستاهای "الزهرانی" به ۵۰.۵۰ درصد رسید.

از سوی دیگر میزان مشارکت در حوزه "جزین" ۵۰ درصد و در حوزه صیدا ۵۰.۹ درصد اعلام شده است.

این در حالی است که میزان مشارکت در حوزه "جبیل کسروان" به ۶۲ درصد و در حوزه بعبدا به ۴۵.۵ درصد رسید.

به گزارش المنار، میزان مشارکت در حوزه دوم بیروت به ۳۶.۱ درصد و در حوزه یکم بیروت به ۲۲ درصد رسید.