بالگردها یکی از سیستم‌های پیچیده پروازی هستند که برای به حرکت آمدن در آسمان به هماهنگی قطعات مختلف آن نیاز است.

فیلم زیر لحظه سقوط یک بالگرد در آب را که دچار نقص فنی شده است، نشان می‌دهد.