رویترز گزارش داد، سعد الحریری لحظاتی پیش با حضور در یکی از شعب اخذ رای و انداختن رای خود به صندوق به خبرنگاران گفت: وظیفه ملی مردم است که در این انتخابات شرکت کنند.

وی با قدردانی از همه دست اندرکاران این انتخابات، افزود: این انتخابات یک فرآیند دمکراتیک است و امیدوارم همه موفق باشند.

الحریری اظهار داشت: امروز جشن دمکراسی در لبنان است و من با شرکت در این انتخابات، وظیفه خود را انجام داده ام.

وی گفت: روند انتخابات در لبنان دمکراتیک است و شهروندان لبنانی با شرکت در این انتخابات، وظیفه ملی خود را انجام دهند.

الحریری افزود: ما یک کشور دمکراتیک هستیم و همه گروه ها باید رای بدهند.