سید عمار حکیم در این دیدار با هشدار نسبت به تلاش‌هایی که برای مسدود کردن روند دسته‌بندی الکترونیکی آرا و نیز از بین بردن دستگاه‌های شمارش الکترونیکی انجام می‌شود، تأکید کرد: صندوق‌های رأی امانت ملت عراق نزد کارمندان کمیسیون انتخابات و ناظران است.

وی خواهان انتخاب شخصیت‌های ملی شد که در عین صداقت و کفایت، پیرو توصیه‌های مرجعیت دینی در خصوص انتخابات هستند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با ابراز پایبندی نسبت به معیارهای مشخص شده توسط مرجعیت دینی، گفت: از جمله این معیارها، اعتماد به برنامه‌های انتخاباتی کاربردی و پیشرفته لیست‌های انتخاباتی است که افراد موفق در رأس آن قرار دارند.

حکیم با تأکید بر اتخاذ مکانیزم ارتباط با مردم توسط جریان حکمت و بیان برنامه‌های انتخاباتی به دور از سوءاستفاده از عناوین و نام‌های مقدس در تبلیغات این جریان، افزود: مفتخریم که جریان حکمت ملی، پروژه‌ای ملی را بدون ارتباط با بیگانگان ارائه کرده و لیست انتخاباتی این جریان شامل چهره‌ها و نیروی های جوان و جدید است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان با اشاره به این که تحریم انتخابات با توجه به شرکت حامیان و طرفداران مفسدان، منجر به پیروزی آنان می‌شود، تأکید کرد: شرکت در انتخابات، حق همگان و یک تعهد اخلاقی است.