یک ساعت دیواریمدرن و زیبا، زمان با استفاده از نور نشان می‌دهد.

این ساعت متفاوت، زمانی که انگشت دست در مرکز آن قرار بگیرد، با استفاده از چند منبع نور و سایه‌ای که ایجاد می‌شود، زمان را به نمایش درمی‌آورد.