ولی الله سیف در اکانت توییتر خود نوشت:« با تشکر از پیام‌های شما؛ معتقدم سفر شهروندان به خارج،حق و انتخاب آنهاست.در عین حال،تراز گردشگری کشور،منفی است و مسافرت خارجی ارز قابل توجهی را به اقتصاد ما تحمیل می کند.با ترویج ایرانگردی و سفر ارزان هم بر رونق گردشگری بیفزاییم و هم منابع ارزی کشور را بهتر مدیریت کنیم.»

سیف چندی پیش روز پیش در برنامه « نگاه یک» گفته بود:« مسافرت خارجی در ایران بیش از حد معمول است و باید متعادل شود.»