طرح ترافیکی امسال تغییرات جزئی نسبت به سال گذشته پیدا کرده است که خلاصه آن را در فیلم ذیل مشاهده می کنید.