ظهر امروز اورژانس بیمارستان مدرس شهَرستان ساوهَ دچار آتش سوزی شد که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی ، آتش مهار شد.

کانون آتش نشانی انبار این اوژانس بود که در بررسی های اولیه اتصالی سیم های برق باعث حریق شده است.

خوشبختانه این آتش سوزی هیچ مصدومی نداشت و هچنین خسارت مالی جدی به بیمارستان وارد نکرد.

بلا فاصله بعد از اطلاع از آتش سوزی، بیماران را از اورژانس و بخش هایی که احتمال سرایت حریق و دود ناشی از آن وجود داشت ، خارج و به بیمارستان حضرت فاطمه (س) منتقل کردند.

علت اصلی حادثه و میزان خسارت دقیق در دست بررسی است.

7957531_871