شینهوا گزارش داد، بانک مرکزی پرتغال ۱۴۸.۸ میلیون سکه ۲ سنتی و ۱۲۳.۲ میلیون سکه ۱ سنتی از ایرلند خریداری کرده است و ۲.۱ میلیون سکه ۲ یورویی نیز به ایرلند فروخته است. در نتیجه این دو کشور ۴.۲ میلیون یورو با یکدیگر مبادله سکه داشته اند.

بانک مرکزی پرتغال در خصوص این اقدام گفته است این توافق در ژوئن ۲۰۱۷ بین دو کشور حاصل شد و بزرگترین عملیات لجستیکی حذف " اسکودو" - واحد پولی قبلی پرتغال - از زمان معرفی یورو به عنوان واحد پولی این کشور بوده است.

یورو و سنت به صورت فیزیکی از اول ژانویه ۲۰۰۲ معرفی شدند. ایرلند از سال ۲۰۱۵ اقدام به جمع آوری سکه های ۱ و ۲ سنتی کرده است و در حال حاضر کم ارزش ترین سکه ها در این کشور سکه های ۵ سنتی هستند. با این حال این سکه ها در پرتغال هنوز محبوبند.

در همین حال مقادیر عظیمی از سکه های ۲ یورویی از طریق گردشگرها وارد چرخه پولی پرتغال شده است که در بین مصرف کنندگان پرتغالی چندان محبوب نیست و در نتیجه مقدار زیادی از این سکه ها نزد بانک مرکزی این کشور انباشته شده است.

به نظر می رسد تبادل این سکه ها با هم، راه حلی مقبول و مناسب برای هر دو طرف است.