شهروندان فرانسوی که در اعتراض به سیاست های این کشور به خیابان های پاریس رفته و تظاهرات کردند، با واکنش تند پلیس مواجه شدند.