محسن ربیع خواه رباط صلیبی پاره کرده است. او امروز زانوی خود را به تیغ جراحی سپرد. ربیع خواه فعلا در بیمارستان کیان بستری است. امروز برانکو و اکثر بازیکنان به عیادت ربیع خواه رفتند تا به او روحیه بدهند.