به گفته رسانه های محلی، این ساختمان متعلق به پلیس است اما سال ها بدون استفاده رها شده است و در آن افراد بی خان مان ساکن بودند از این رو احتمال می رود که این حادثه آتش سوزی تلفات انسانی به همراه داشته باشد اما تا کنون آماری منتشر نشده است.

همچنین با توجه به نامشخص بودن افراد ساکن در این ساختمان، بیم آن می رود که برخی بدون شناسایی هویت شان در اثر این آتش سوزی مهیب از بین رفته باشند.