محمود زهار خاطرنشان کرد: شورای ملی به دعوت کسانی تشکیل جلسه می‌دهد که قدس را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کنند و عملیات جاسوسی را مقدس می‌دانند.

وی افزود: شورای ملی که به دعوت کسانی که ملت فلسطین را از دارو و غذا محروم کرده و علیه پارلمان فلسطین کودتا کرده‌اند و جنایت‌های متعددی تحت عنوان "مجازات‌ها" علیه ملت فلسطین مرتکب می‌شوند، تشکیل شود، مشروعیت ندارد.

این رهبر برجسته مقاومت فلسطین تصریح کرد که شورا بدون مشارکت اکثریت طرف‌های فلسطینی برگزار می شود و از همین رو، مشروعیت خود را از دست داده است و مسئولیت تبعات این نشست بر تشدید شکاف و دو دستگی داخلی متوجه کسانی است که در این نشست شرکت می‌کنند.

وی افزود: جنبش حماس به هیچ کدام از مصوبات این نشست عمل نخواهد کرد و مسئولیت از دست رفتن حقوق ملت فلسطین را متوجه شرکت‌کنندگان در این نشست می‌داند.