برای آزادی محمدمهدی رحمانیان قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تعیین شده که این وثیقه ازسوی خانواده وی تأمین شده است. با تأمین وثیقه قرار است مدیرمسئول روزنامه شرق تا ساعت ۱۷ امروز از دادگاه آزاد شود.

همچنین پرونده وی برای رسیدگی بیشتر به دادگاهی در تهران ارجاع  داده می‌شود.