نیشن گزارش داد، دولت پاکستان همچنین از دادگاه عالی درخواست کرد که در غیبت پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان و متهم این پرونده، محاکمه را به نتیجه برساند.

در متن این درخواست آمده است: تاخیر در محاکمه هیچ‌گاه به سود عدالت نیست و عدالت تنها با به نتیجه رساندن این پرونده محقق می‌شود.

این درخواست از جانب حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان صادر شده که حدودا یک ماه از دوره تصدی دولت از جانب این حزب باقی مانده است.

این درخواست‌نامه همچنین از دادگاه عالی تقاضا می‌کند که بدون تاخیر برای حضور مشرف، روند رسیدگی به این پرونده را ادامه دهد و محاکمه او را به نتیجه برساند و بر مبنای مدارک موجود، حکم خود را در این باره اعلام کند.