در روزهای اخیر بازیکنان تیم ملی پاداش های خود را دریافت کردند. نکته جالب این پاداش ها هم دلاری بودن آن است. در سال های اخیر همواره بازیکنان تیم ملی به دلار پاداش می گرفتند و این روزها هم که دلار به سختی در کشور پیدا می شود، بازیکنان تیم ملی به دلار پاداش گرفته اند آن هم بیشتر از حد مجازی که یک فرد می تواند دلار داشته باشد. بازیکنان ذخیره که در دو بازی از چهار بازی اخیر تیم ملی حضور داشتند حدود ۳هزار و پانصد دلار و بازیکنانی که در چهار بازی بودند نزدیک به ۹ هزار دلار و بازیکنان فیکس هم بیش از ۱۰ هزار دلار پاداش دریافت کرده اند. آن هم در شرایطی که داشتن بیش از ده هزار دلار در کشور توسط یک شهروند جرم محسوب می شود.