قاضی حسن حیدری اظهار کرد: مدیر مسئول روزنامه شرق به دلیل انتشار مطالب مشتمل بر توهین و افترا نسبت به اهالی شهرک شهید رجایی مشهد بازداشت شد.

این روزنامه چندی پیش در خصوص بانوان شهرک شهید رجایی مطلبی را منتشر کرده بود که با واکنش و شکایت اهالی این منطقه همراه شده بود.