به گزارشتاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که توافق هسته ای ایران باید به عنوان پایه ای برای تماس های بیشتر در مورد برنامه هسته ای ایران باقی بماند.

پسکوف با اشاره به اظهارات «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در مورد برجام مبنی بر این که برجام اولین گام است و باید به نتایج بیشتری برسیم، گفت: ما موقعیت همکاران اروپایی خود را می دانیم که این توافق باید حفظ شود.  این که آیا این توافق  کافی یا ناکافی است، مسئله دیگریست، اما برجام تنها اجماع اساسی است که توسط تمام طرفهای ذینفع در نتیجه کار بسیار سخت به دست آمده است.

وی افزود: نکته اصلی این است که در صورت از بین رفتن برجام، هیچ اساسی برای ادامه تماس ها و برای ادامه گفتگو ها وجود نخواهد داشت.