یک راننده زن چینی که به تازگی از حالت پارک خارج شده بود، دختر خردسالی را که مقابل او قرار داشت، با خودروی شاسی بلند خود، زیر گرفت.

مردم به سرعت برای کمک به این دختربچه و نجات او اقدام کردند. آنها با بلند کردن خودرو، توانستند دختربچه را از زیر چرخ خودرو خارج کنند.